1. Właścicielem sklepu internetowego "e-Pewex.com" jest firma:

e-Pewex Paweł Ryciak
Telaki 163
08-330 Kosów Lacki
NIP 8231418583

1.1. Wpis do Ewidencji Gospodarczej wydany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki pod nr. 855
2. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie.
3. Warunkiem zakupu jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz dokonanie wpłaty za złożone zamówienie.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
5. Zamówienie jest realizowane w ciągu 1-4 dni  roboczych od daty wpłynięcia należności na nasze konto.
6. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego.
7. Strona sklepu internetowego z podaną ceną traktowana jest jako zaproszenie przez przedsiębiorcę klientów do składania ofert kupna towaru. Ceny oferowanych artykułów są cenami brutto. 
8. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy; nie dochodzi jeszcze do zawarcia ważnej umowy sprzedaży, bo do tego potrzebne jest przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę. Sklep przyjmuje ofertę, informując o tym klienta; tym samym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży; Jeśli sklep nie przyjmie oferty klienta, do zawarcia umowy sprzedaży nie dochodzi;
9. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia i kontaktu z Klientem.
10. Do zamówienia dolicza się koszty przesyłki, które ponosi Kupujący. Chyba, że wartość zamówienia przekracza ustaloną kwotę, dla której koszty przesyłki ponosi Sprzedający.
11. . Opłata za przesyłkę ustalana jest według stawek Poczty Polskiej  + koszt opakowania. Na prośbę Klienta wysyłamy paczkę za pobraniem.
12. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od jego złożenia - system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.
13. Reklamacje i zwroty:
 
Na wstępie procedury reklamacyjnej prosimy wysłać zgłoszenie drogą e-mailową na adres:
sklep@e-pewex.com
 
Nabywca zobowiązany jest odesłać reklamowany towar wraz z kopią faktury, która jest dowodem zakupu towaru oraz opisem problemu na w/w adres wraz z formularzem reklamacyjnym (POBIERZ), otrzymanym w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne e-mailem.  Nabywca wysyła reklamowany towar na swój koszt, listem poleconym, paczką pocztową, dowolną firmą kurierską, pomijając Pocztex

Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany w oryginalne opakowanie wraz z wszelkimi dodatkami, które nabywca otrzymał przy dostawie. Reklamacje złożone w sposób nie odpowiadający niniejszemu regulaminowi nie będą rozpatrywane. W przypadku uwzględnienia reklamacji, uszkodzony towar zostanie wymieniony na nowy lub zostaną zwrócone pieniądze jeżeli nie będzie zamiennika.
 
Od chwili otrzymania produktu mają Państwo 14 dni na zwrot zakupionych produktów.

Zwracany Produkt powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Zwrotowi podlega również pudełko, które jest częścią produktu i należy je zwrócić w stanie nienaruszonym.
 

Adres do odesłania zwracanego/wadliwego towaru:

e-Pewex Paweł Ryciak
1 Sierpnia 40/41
02-134 Warszawa
tel 666 666 596

Formularz zwrotu towaru znajduje sie tutaj POBIERZ
 
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
 
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
 
14. W celu realizacji zamówienia przedpłaty prosimy kierować na konto:

e-Pewex

PKO BP SA

84 1020 1055 0.000.920.203.241.163

pko bp logo
 
15. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
16. Możliwy jest osobisty odbiór towaru na terenie Warszawy wg wzajemnych ustaleń. Dla takich osób przy finalizacji zakupów w formularzu wyboru sposobu płatności dostępna jest opcja: Odbiór osobisty.
17. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od jego złożenia - system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.

18. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami), nasza firma gwarantuje Państwu możliwość zwrotu lub wymiany całego zakupionego u nas towaru bądź jego części w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 
Art. 10. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) (7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
15.1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Sklep jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez Sklep oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.
15.2. W przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
15.3. Sklep może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
3.1. nazwisko i imię Klienta,
3.2. login,
3.3. adres zamieszkania lub do korespondencji,
3.4. adres poczty elektronicznej,
3.5. numer telefonu.
15.4. Udostępniając formularz rejestracyjny do Konta i formularz Zamówienia Sklep określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi Konta lub zawarcia Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi Konta przez Usługodawcę lub niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży.
15.5. Sklep może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
15.5.1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w
ust. 3 powyżej,
15.5.2.oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
15.5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
15.5.4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych.
15.6. W razie złożenia Zamówienia przez Klienta lub w razie zawarcia Umowy sprzedaży Sklep uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klienta, określonych w ust. 3 powyżej, a także danych w postaci numeru rachunku bankowego lub danych karty kredytowej, w celu umożliwienia zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.
15.7. Sklep jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
15.8. Sklep jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
15.9. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych, w tym ich usunięcia.
15.15.Sklep może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom w celu obsługi i realizacji zamówienia (w tym dostawy) - w szczególności firmie kurierskiej lub magazynowi zewnętrznemu.

 
"GLS" - przesyłka kurierska ubezpieczona:
przedpłata - 16,00 zł
pobranie - 20,00 zł
 
InPost
 
Kupując kilka produktów na naszych aukcjach, za przesyłkę płacisz tylko raz.